Concurs national – Terra editia I 2013

Mects

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI
ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

Nr.69430/20.11.2012

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE
A CONCURSULUI ŞCOLAR NAŢIONAL DE GEOGRAFIE
PENTRU CLASELE V-VII
„TERRA”
EDIŢIA I, ANUL ŞCOLAR 2012-2013

I. Prezentare generală
Organizatori: MECTS, Societatea de Geografie din România şi Editura CD PRESS
Participarea la acest concurs este opţională şi individuală;
Se adresează elevilor din clasele V-VII din instituţii de învăţământ publice şi private din România;
Concursul se organizează pentru fiecare nivel de studiu (clasa a V-a, clasa a VI-a, clasa a VII-a) în mai multe etape: pe şcoală, locală/pe sector, judeţeană/municipiul Bucureşti, naţională;
Pentru fiecare etapă, elevii vor avea de rezolvat un test într-un interval de 90 de minute;
Pentru popularizarea concursului şi informaţii suplimentare va fi realizat, în colaborare cu Editura CD PRESS, un site al concursului;
Nu se percep taxe de participare.

II. Selecţia elevilor și organizarea concursului
La etapa pe şcoală şi locală, perioada generală a desfăşurării acestor etape se comunică inspectoratelor şcolare la începutul anului şcolar şi este menţionată în precizările elaborate anual, de inspectorul de specialitate din MECTS. Data desfăşurării etapei pe şcoală şi locală este stabilită de către inspectorul şcolar de specialitate din inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul şcolar al Municipiului Bucureşti şi se încadrează în perioada generală comunicată;
Data desfăşurării etapei judeţene/a municipiului Bucureşti şi a etapei naţionale este propusă de către inspectorul general din MECTS şi se comunică la începutul anului şcolar. Ea este menţionată în precizările elaborate anual de către inspectorul de specialitate din MECTS; Punctajul pentru calificarea elevilor de la etapa locală la etapa județeană este de minimum 80 din 100 puncte;
La etapa naţională participă candidaţii care au obţinut la etapa judeţeană minimum 80 din 100 puncte;
Candidații dintr-un județ / municipiul București, calificați la etapa națională susțin proba pentru această etapă într-o unitate de învățământ, stabilită de inspectoratul școlar din județul de proveniență/ISMB, cu acordul Consiliului de Administrație al unității școlare în care urmează să se desfășoare etapa finală;
Etapa naţională a concursului se organizează în săli cu supraveghere video activată; înregistrările integrale pe CD ale etapei naţionale de concurs vor fi trimise de către fiecare Inspectorat Şcolar la Comisia Centrală de Organizare a Concursului pentru verificare, în scopul validării rezultatelor;

La etapa naţională participă candidatul clasat pe locul I pentru fiecare nivel de studiu (clasa V, VI, VII) din fiecare judeţ, respectiv primii 6 elevi pe nivel de studiu din municipiul București, în total 18 din municipiul Bucureşti;
La etapa naţională, fiecare concurent are acces la un computer, completează formularul de înscriere cu datele sale şi ale unităţii şcolare şi rezolvă un test într-un interval de 90 de minute;
Accesul în sălile de concurs pe perioada desfăşurării acestuia nu este permis decât personalului de specialitate IT şi celor doi profesori asistenţi;
Rezultatele obţinute de fiecare elev sunt transmise electronic Comisiei Centrale de organizare a Concursului;
Răspunsurile şi clasamentul naţional sunt afişate ulterior pe site-ul concursului în termen de trei(3) zile de la finalizarea concursului.

III. Subiectele
Subiectele pentru etapa pe şcoală vor fi realizate la nivelul unităţilor de învăţământ după o programă stabilită și afișată pe site-ul concursului;
La etapa locală/de sector al municipiului Bucureşti, acestea vor fi realizate de către un grup de cadre didactice coordonat de comisia de organizare şi evaluare pentru etapa respectivă;
La etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti şi la etapa naţională a Concursului naţional de geografie TERRA, subiectele sunt elaborate de grupul de lucru al Comisiei centrale a concursului constituit în acest sens şi coordonat de inspectorul general din M.E.C.T.S, preşedinte al acestei comisii.

IV. Calendar pentru anul şcolar 2012-2013:
1. Etapa pe şcoală, locală/pe sector: 1 – 28 februarie 2013
2. Etapa judeţeană/pe municipiul Bucureşti: 23 martie 2013
3. Etapa naţională: 27 aprilie 2013

V. Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti are următoarea componenţă:
preşedinte: inspectorul şcolar de specialitate/metodist numit de inspectorul şcolar care are în responsabilitate şi disciplina geografie;
secretar: informatician sau profesor din unitatea de învăţământ preuniversitar în care se desfăşoară competiţia, având competenţe de operare pe calculator;
membri: profesori de specialitate din învăţământul preuniversitar, cu rezultate deosebite în activitatea profesională, proporţional cu numărul de elevi participanţi. Din comisie pot face parte şi profesori care au un singur elev calificat. Aceştia evaluează la o altă o clasă decât aceea la care au elevi.

VI. Responsabilităţile Comisiei de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/ a municipiului Bucureşti.
Pentru etapa judeţeană, asigură câte doi profesori asistenţi pentru fiecare sală şi profesori evaluatori (cel puţin doi);
Transmite rezultatele către inspectorul general MECTS, conform graficului stabilit;
Pentru etapa naţională, identifică şi pune la dispoziţie o sală cu terminale PC (în sediul unei unităţi de învăţământ cu dotările necesare) şi cu supraveghere video;
Pentru etapa naţională, asigură un informatician în ziua concursului pentru suport
tehnic pe perioada desfăşurării concursului şi câte două cadre didactice pentru supraveghere, pentru fiecare sală de concurs (care nu au elevi în concurs);

VII. Comisia Centrală de Organizare a Concursului şcolar naţional de geografie pentru clasele V-VII – TERRA – are următoarea componenţă:
preşedinte: inspectorul general MECTS – DGEÎTPV;
3(trei)vicepreşedinţi: reprezentanţi ai partenerilor, respectiv Societatea de Geografie din România, Editura CD PRESS și consilier CNEE pentru specialitatea geografie;
secretar: informatician / inspector de specialitate / profesor din învăţământul preuniversitar având competenţe de operare pe calculator;
membri: inspectori şcolari de specialitate, profesori din învăţământul preuniversitar cu rezultate deosebite şi experienţă în organizarea competiţiilor şcolare.

VIII. Responsabilităţile Comisiei Centrale de Organizare:
Întocmeşte şi obţine aprobările MECTS pentru organizarea concursului;
Include concursul în Calendarul concursurilor naţionale şcolare pe discipline fără finanţare MECTS, la ,,Concursuri şcolare organizate în colaborare cu terţi”, pentru anul şcolar 2012-2013;
Informează ISJ despre toate etapele organizării concursului şi oferă suport metodologic;
Asigură documentaţia pe realizarea site-ului concursului împreună cu partenerii;
Asigură realizarea testelor cu subiecte unice pentru etapa judeţeană şi naţională şi transmiterea acestora on-line ;
Validează rezultatele concursului.

IX. Responsabilităţile partenerilor:
Realizează platforma online (pagina web) a concursului;
Acordă diplomele şi asigură resursele financiare pentru acordarea premiilor şi a menţiunilor concursului;
Pun la dispoziţie resurse didactice online/tipărite suplimentare pentru pregătirea pentru concurs (articole/hărţi din revista educaţională de popularizare a ştiinţelor ,,Terra Magazin”, resurse online oferite de SGR, etc.).

X. Bibliografie:
Programa de concurs;
Manualele alternative în vigoare pentru anul şcolar 2012-2013 pentru clasele V,VI, VII;
Articolele de specialitate din revista educaţională de popularizare a ştiinţelor ,,Terra Magazin”, începând cu numărul din septembrie 2012.

XI. Premii
La fiecare nivel de studiu, pentru etapa naţională se acordă următoarele premii şi diplome avizate MECTS pentru locul I, II, III: Premiul I – 100 lei/ premiul II – 80 lei/ premiul III – 60 lei, menţiuni pentru maximum 25% din numărul participanţilor (50 lei).

INSPECTOR GENERAL,
Steluța DAN

Cadru general organizare_Concurs national TERRA editia I_ 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: